Pisos de reinserció (PPRR.)

Els PPRR són uns serveis residencials en règim obert i d’estada limitada per a persones drogodependents.

Amb el tractament a PR es pretén intervenir sobre els elements necessaris per a què la persona pugui consolidar el seu desenvolupament personal (hàbits, estratègies i habilitats personals, aprenentatge de conductes quotidianes…), a la vegada que va consolidant el seu pla de futur i es fa realitat la seva autonomia. Per tant, és indispensable que la participació activa de la persona usuària.

Els objectius del PR són:

  • Progressar i consolidar el procés terapèutic.
  • Refermar i consolidar la responsabilitat i autonomia.
  • Donar suport necessari pera dur a terme el pla de futur.
  • Facilitar la consolidació i el manteniment de l’abstinpencia de substàncies d’abús.
  • Fomentar noves formes d’oci i temps de lleure.
  • Fomentar la creació d’una nova xarxa social.
  • Facilitar l’ús d’eines per gestionar els recursos econòmics.
  • Donar suport en el treball de redefinició de les relacions familiars.

Les pisos de reinserció de la Coordinadora són: