Pisos de reinserció (PPRR.)

Els PPRR són uns serveis residencials en règim obert i d’estada limitada per a persones drogodependents.

Amb el tractament a PT, es pretén intervenir sobre els elements necessaris per a què la persona pugui consolidar el seu desenvolupament personal (hàbits, estratègies i habilitats personals, aprenentatge de conductes quotidianes…), a la vegada que va consolidant el seu pla de futur i es fa realitat la seva autonomia.

Els objectius del PR són:

Les pisos de reinserció de la Coordinadora són:

P.R. Per a dones – AATP.R. L’Oblit – AATP.R. Albareda – AATP.R. Girona – ATART
P.R. Ègara – ATRAP.R. C al Bonet – EGUEIROP.R. Castells – EGUEIROP.R. Layret – EGUEIRO
P.R. Valls – EGUEIROP.R. …….– FORMA 21P.R. …… – FORMA 21P.R. Eixample – FORMA 21
P.R. Lepant – FORMA 21P.R. Cervantes – CECASP.R. Sant Martí I – CIVP.R. Sant Martí II – CIV
P.R. Cosmos – FSyCP.R. Teodor Llorente – FSyCP.R. La Sagrera – OBINSO